{ricky/translation/twitter} 140610 – Chaejin & Ricky


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by oursupaluv & Hina.chan

Twitter: Chaejin | Ricky

Jun 10th 2014 Ricky Chaejin - Captured by @11230816_NL

 

*Chaejin (tên thật là Jinseok) là thành viên của nhóm “MY NAME” & bạn cùng line của Ricky*

 

*tim*

Advertisements