{nieljoe/translation/twitter} 130303 – Ricky tường thuật


Vtrans by Hina.chan

Etrans by iseuli

Twitter: Ricky

140302 Ricky

[1:58PM – 140303]

RICKY: L.Joe, người đang xin ăn một miếng. Và Niel, người đang không ngần ngại biểu hiện thái độ khó chịu. 

<https://twitter.com/T_Ricky_T/status/440350428996186113>

Advertisements